Helpt onderlinge kindermassage tegen stress bij basisschool-leerlingen? Liesbeth Hoogland stelde zich deze vraag voor de Masteropleiding Stressmanagement en Reïntegratiedeskundige en deed daar op twee basisscholen in Gelderland onderzoek naar.

Deze thesis doet verslag van het onderzoek naar de invloed van onderlinge massage op stress bij basisschool-leerlingen. Met onderlinge massage wordt bedoeld: het aanraken en het stimuleren van de huid volgens de HAPTENDO-methode.

De massage die slechts tien minuten duurt, wordt klassikaal uitgevoerd door de leerlingen zelf. Het onderzoek is uitgevoerd op twee basisscholen in Gelderland, in de periode september tot december 2008. Op de eerste school is een pilot studie met twee massageklassen en twee controleklassen uitgevoerd. Na deze pilot zijn de methoden waar nodig aangepast. Vervolgens is het onderzoek op een tweede school uitgevoerd met een massageklas en een controleklas.

Het is een kwantitatief onderzoek naar het effect van massage op stress met behulp van vragenlijsten. De vragenlijst is voorafgaand aan de eerste massage en na de vijfde massage door de leerlingen ingevuld.

Naast het kwantitatieve onderzoek zijn er ook observaties gedaan en gesprekken gevoerd met leerkrachten om mogelijke effecten bij de leerlingen vast te stellen.

De resultaten laten zien dat er inderdaad minder stress wordt ervaren na de onderlinge massage, terwijl dit in de controlegroep niet het geval was.

Verder lijkt het erop dat de massage nog een aantal andere positieve effecten heeft. De kinderen zijn rustiger, kunnen zich beter concentreren, zijn minder agressief en ook het pesten neemt af. Al deze effecten dragen bij aan een betere sfeer, met als gevolg dat de kinderen beter leren.

De verwachting is dat de massage op langere termijn een grotere uitwerking heeft. Het verdient aanbeveling de kinderen over een langere periode te observeren zodat de effecten op de lange termijn beter beoordeeld kunnen worden.

De resultaten van dit onderzoek ondersteunen het idee om onderlinge massage op alle basisscholen te introduceren. Tien minuten zachte ritmische aanraking van de huid heeft blijkbaar een gunstig effect op het functioneren van kinderen.

Lees het hele onderzoek (pdf) door Liesbeth Hoogland voor de Masteropleiding Stressmanagement en Reïntegratiedeskundige.